Rozpoznanie w ramach terapii manulanej

Rehabilitacyjne badanie manualne kolana, barku, kręgosłupa czy innej część i aparatu ruchu przeprowadzane
w Centrum Rehabilitacji Ortopedyczno-Sportowej Reha-Forma w Bielsku-Białej oparte jest na standardach IFOMT.

Główny cel rehabilitacji tą metodą to lokalizacja uszkodzonej struktury kolana, barku czy kręgosłupa oraz określenie lokalnego oraz globalnego patomechanizmu zaburzeń, schematu bólowego oraz stadium choroby.

rozpoznanie w ramach terapii manualnej
Ocena Functional Movement Screen

FMS – metoda screeningowa składająca się z 7 testów, które pozwalają na zweryfikowanie poprawności i efektywności wzorca ruchowego, stanowiącego klucz do zdrowego aparatu ruchu,
czyli zdrowych kolan, barków, kręgosłupów itp. Metoda ta znajduje zastosowanie u każdej osoby poddawanej leczeniu kręgosłupa, kolan, bioder, barków itp.. Jak również u osób poddawanych terapii, treningom i innym formom edukacji motorycznej. System punktowej oceny, w metodzie FMS liczbowo podkreśla deficyt motoryczny, na podstawie której łatwo już zaplanować, prognozować czy udzielać poradnictwa, zarówno medycznego, jak i treningowego.

Poprawny trening funkcjonalny, indywidualizowany m.in. na podstawie omawianego testu, zapewnia poprawę jakości ruchu, wyników sportowych oraz zmniejsza ryzyko przeciążeń czy kontuzji w obrębie kolan, barków, bioder czy kręgosłupa.

FMS

Metoda FMS „upraszcza” pojęcie ruchu i jego wpływu na funkcjonowanie organizmu, dzięki czemu pacjenci, sportowcy, podopieczni stają się bardziej świadomi swych funkcjonalnych ograniczeń, które często są bagatelizowane, a w konsekwencji stają się powodem przeciążeń, kontuzji, gorszych wyników sportowych lub skracania kariery zawodowej. Analiza wyników FMS w prosty sposób umożliwia indywidualne zaplanowanie leczenia, terapii lub treningu oraz monitorowanie ich postępów

Badanie rozkładu obciążenia kończyn dolnych

Ocena sił reakcji podłoża na nacisk i jej symetrii, podczas wykonywania zadanych wzorców ruchowych na platformach dynamometrycznych systemu MTD. Badanie służy w diagnostyce
rehabilitacyjnej kolan, bioder do obliczenia Wskaźnika Symetryczności Obciążania Kończyn Dolnych (WS).

Ocena sił reakcji podłoża na nacisk i jej symetrii, podczas wykonywania zadanych wzorców ruchowych na platformach dynamometrycznych systemu MTD.
Badanie służy w diagnostyce rehabilitacyjnej kolan, bioder do obliczenia Wskaźnika Symetryczności Obciążania Kończyn Dolnych (WS).

Podczas próby badamy symetrię pracy ciała, poddajemy ocenie przemieszczenia środka ciężkości ciała na boki podczas dynamicznych czynności ruchowych. Pozytywny wynik jest jednym z kryteriów powrotu do sportu po kontuzji czy zabiegu, a asymetryczna praca u pacjentów może świadczyć o niepełnym powrocie funkcji kończyny, bądź podświadomym unikaniu obciążania.

Wartość WS jest obliczana w następujący sposób: wartość większego odczytu z Platformy mtd-Control podzielona przez wartość mniejszego odczytu stanowi Wskaźnik Symetryczności.
Prawidłowa wartość WS zbliża się do jedności, a za normę uważa się rezultaty mieszczące się w granicach od 1,00 do 1,15 (Kwolek A.: Badania nad usprawnianiem chodu u chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu. Praca habilitacyjna. AM, Warszawa,1994, 5, 11-13, 49.). Takie wartości przyjmuje się w badaniu.

Badanie stabilności posturalnej BIODEX

Biodex Balance System – proste, skuteczne urządzenie do oceny i treningu równowagi oraz propriocepcji w warunkach klinicznych. Platforma może być wykorzystana w rehabilitacji kolana, bioder, stóp do obiektywnej oceny stanu pacjenta, postępu terapii, określenia różnicy pomiędzy np. prawą i lewą kończyną.

h
    • zalety systemu
    • niestabilne podłoże platformy (badania dowodzą, że dopiero stymulacja mechanoreceptorów w krańcowych zakresach ruchu w stawie optymalnie pobudza informację aferentną, niezbędną do wywołania prawidłowych reakcji odpowiednich grup mięśniowych
    • biofeedback – dostępna w czasie rzeczywistym informacja zwrotna, która jest niezbędnym elementem procesu reedukacji nerwowo – mięśniowej
    • obiektywna ocena różnych elementów propriocepcji i równowagi, stabilności (zdolność utrzymania równowagi) oraz kontrolowanej równowagi (tzw. mobilność nałożona na stabilność)
    • trening – sesje ćwiczeniowe z możliwością dostosowania indywidualnych parametrów.
Badanie aktywności elektrycznej mięśni (sEMG)

sEMG jest to badanie funkcji mięśni poprzez analizę sygnałów elektrycznych wytwarzanych przez te mięśnie. Umożliwia przede wszystkim wychwycenie zaburzonych wzorców aktywności mięśniowej aparatu ruchu, ale i służy jako źródło informacji zwrotnej (biofeedback’u) podczas treningu rehabilitacyjnego zarówno kolan, barków, łokci jak i kręgosłupa.

sEMG
Badanie siły mięśniowej dynamometrem izokinetycznym BIODEX 4 pro

Biodex System 4 to zestaw do oceny i treningu nerwowo-mięśniowego w warunkach: pracy izometrycznej, izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej), izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej), reaktywnej ekscentrycznej i ruchu biernego z możliwością pełnej archiwizacji i eksportu danych do analizy statystycznej. Urządzenie wyposażone jest w regulowany elektrycznie, wygodny, obrotowy, przesuwany na podstawie fotel oraz dynamometr elektryczny regulowany w 3 płaszczyznach do testów/ćwiczeń na zróżnicowanej grupie pacjentów. Do analizy lub ćwiczeń służy mobilna stacja robocza z panelem kontrolnym.

Biodex 4 pro